Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Indsigt: Indsigelse mod nybyggeri

Arne Ohlsen, Heimdalsvej i Haderslev, gør indsigelse imod det planlagte byggeri på Aastrupvej

pra

Arne Ohlsen, Heimdalsvej i Haderslev, har indsendt denne indsigelse imod det planlagte byggeri på Aastrupvej op til Kløften:

 

Haderslev d. 5. januar. 2017

Haderslev Kommune

Teknik & Miljø, Simmerstedvej 1a,  1. sal

6100 Haderslev 

E-mail :  plan@haderslev.dk

Indsigelser og ændringsforslag mod                                                                                              lokalplanforslag 10 – 31 – Centerområde ved Aastrupvej og Kommuneplantillæg 21-13, samt beslutning om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

I Lokalplanforslag 10 – 31  skriver kommunen, at  ”samlet set vurderes planforslagene ikke at udløse krav om udarbejdelse af miljøvurdering, da der for alle undersøgte emner konkluderes, at det er usandsynligt, at der er en væsentlig negativ påvirkning af miljøet.”

Dette kan eventuelt være korrekt, alene fordi kravene i miljøvurderingen ikke tager hensyn til kvaliteten af det menneskelige kulturmiljø, men alene til naturforurening, som jordforurening, støjforurening og lignende, der kan medføre en sundhedsrisiko, og altså intet om den store negative psykologiske påvirkning på mennesker, der bliver mere og mere pressede af kulturløse bo- og opholdsforhold. Alle ved jo at bl.a. københavnere søger til Jylland i deres ferier, fordi de i det daglige er blevet mere og mere psykotiske, fordi i København i den grad består af sammenpressede kulturløse boligkomplekser/ghettoer  og derfor har fået et totalt hysterisk og sundhedsskadeligt bymiljø.

Endelig er det direkte mod politikernes eget ønske om, at sikre borgerindflydelse, at man sikrer sig en meget kortere protesttid end for resten af projektet. Endnu et bevis for at politikerne faktisk søger at bekæmpe borgernes medbestemmelse.

På vegne af alle haderslevborgere, der ikke ønsker politikerne fortsat skal ødelægge byens gamle historiske bygningsmiljø, fremsender jeg hermed følgende indsigelser/protester og ændringsforslag:

Indsigelse 1. Min overordnede protest mod at tillade hele byggeriet er, at det generelt er med til at ødelægge borgernes/vælgernes livskvalitet når de færdes i området, der også er et af Haderslev bys, desværre alt for få, rekreative områder. 

Indsigelse 2. Hovedbygningen fra 1830 er en fredet bygning, hvilket efter normale borgeres opfattelse, også må gælde de nærmeste omgivelser, incl. ”et naturligt og frodigt haveanlæg” som kommunen selv kalder det i ændringsforslaget, og som også er en del af Kløften Parken, og derfor vil jeg kraftigt protestere mod at politikkerne vil tillade at man klistrer hele området til med en U-Haderslevsk Varbjergpark-lignende ghettobebyggelse, med de karakteristiske grimme beboelseskarreer med meget lav taghældning, der alene sikrer en maximal profitoptimering.   

At den fredede bygning inkluderer haveanlægget, bekræftes også af oplæggets egen ordlyd for haveanlæggets/parkens værdi for hele området:  ”Området er anlagt med et naturligt og frodigt haveanlæg, som er vigtigt for bebyggelsens samlede karakter samt dennes tilknytning til omgivelserne, særligt parkområdet ”Kløften” mod nord”.

Derfor også min protest mod politikkernes ødelæggelse af naturområdet.

Indsigelse 3. Haderslev er jo kendt for at være byen med de røde tage, hvilket hele områdets bygningskultur, med de historiske villaer jo klart dokumenterer.

 I kravspecifikationen til projektet står tydeligt at ”bygningerne skal tilpasses de eksisterende bygningers ydre udtryk”. Ja, hallo! Det vigtigste vil derfor være et rødt tegltag med en væsentlig større taghældning, og ikke disse pressede miljøløse kasernebygninger, der ser ud som om de har fået en ordentlig en på kasketten.

 Min protest vil derfor være et krav om, at alle tagene skal have mindst samme taghældning, som den smukke fredede hovedbygning, gerne meget større.

Dette understøttes af oplæggets egen kravspecifikation, der siger :  ”-- styrker bygningens herskabelige fremtræden, dels indskriver sig i den lignende bebyggelsesstruktur på vejen”.

Ligesom der også kræves at ”De nye bygninger mod syd placeres så disse bidrager med at definere facaderækken mod Aastrupvej”,  og dette kan vel kun gøres med mindst samme taghældning!

Indsigelse 4. Jeg gør også kraftig indsigelse mod den planlagte forøgelse af bebyggelsesgraden.

Under planens pkt.  ”Område og indhold af planen”  står der, at ”der gives mulighed for yderligere udstykning af ejendommen.”   Hvor det så skulle være og hvordan det skulle kunne lade sig gøre, kan jeg ikke se!  Men

Da planforslaget i den grad vil betyde, efter det normale borgere mener, at en 60% bebyggelsesgrad i sig selv er en vanvittig overbebyggelse i dette tilfælde, vil jeg også kræve denne yderligere tilladelse fjernet.

 

Grønne områder til ophold, vej- og parkeringsarealer:

I forslaget står direkte :  De ubebyggede arealer imellem bebyggelserne etableres som grønne opholdsområder med parklignende karakter.  

Dette drejer sig altså ikke om parkområdet foran den fredede bygning, men derimod om det overbebyggede område nord for. Man kan derfor med rette antage, at der skal være plads overalt mellem husene, til at hele området kan gives en ”parklignende” karakter, og da jeg ikke har stor tiltro til hverken byrådets eller bygherrens evner/vilje  til at vurdere dette, i hvert fald ikke set fra vælgernes side, men alene ud fra kr. kr. og igen kr., er mit ændringsforslag følgende:

Ændringsforslag 1 :

For at sikre, at kravet, som jeg synes er helt ok, og nødvendigt, ikke blot bliver politisk minimeret, men fuldt ud respekteret efter kravets ånd til naturmiljø og borgervelbefindende, er det mit krav, at et uafhængigt forum afgør, hvordan dette så kan/skal gennemføres.

Jeg vil foreslå et af følgende fagligt kompetente muligheder :  

En anerkendt Landskabsarkitekt, Skov- og Naturstyrelsen eller endnu bedre en borgergruppe.

Ændringsforslag 2

Opholds- og fri- og stiarealer og ikke mindst  p-arealer og udhuse, samt arealer til vejadgang, herunder adgang for redningskøretøjer og vendepladser som kommunen normalt altid kræver, skal anlægges efter kommunens normale, men langt mere omfattende bygningskrav. 

Der skal tilvejebringes nødvendige opholdsarealer i forhold til den enkelte ejendoms anvendelse. Opholdsarealerne, krav er mindst 20% af etagemeter og disse skal også have parklignende karakter.   

Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. bolig.  Med planens muligheder for dette, vil det nok kræve en

klausul på hver lejlighed der lyder:  Kun én bil pr lejlighed og denne må kun have en bredde på 1,06mtr.   

Det kræver hverken en ingeniør eller arkitekt, for at kunne se, at der, uden omfattende dispensationer, langt fra er plads til de faciliteter på grunden som også kommunen kræver, end ikke på den falske visualiseringstegning, som byrådet har haft til rådighed.

Mit ændringsforslag 2, vil derfor lyde:

Der må ikke efterfølgende gives bygherre nogen form for dispensationer, og byrådet skal have tilsendt det sande projekt med sande tegninger, og ud fra dette materiale genvurdere hele projektet, incl. de ødelæggende påvirkninger på Haderslevs historiske bygningskultur, samt fra faglig kompetent side få vurderet hvilke negative psykologiske påvirkninger, især borgere der hver dag må belastes med synet af disse nye bygningsmastodonter, og dermed ikke mindst de nærmeste naboer, udsættes for.

Ændringsforslag 3

Der skal af bygherre afleveres et nyt sandfærdigt gennemarbejdet totalprojektoplæg, som politikkerne skal bruge til en helt ny projektbehandling på et sandfærdigt grundlag, for eventuelt fortsat at kunne anbefale kæmpeprojektet til vælgernes godkendelse.

Kortbilag 5: Illustrationsplan  og Visualiseringstegningen   

På nævnte planer som byrådet har haft som grundmateriale for sin sagsbehandling og anbefaling af Arevads monsterprojekt, viser, her bare som eksempel,  et 50% fejlmål på afstanden mellem de enkelte bygningerne, og et katastrofalt synsbedrag i visualiseringen på over 300% (2,5 til over 10mtr.) på afstanden over til skel til nabobygning mod vest.

Som ingeniør ville jeg vurdere bygningerne til at være i Syditalien, i hvert fald hvis man ser på de utroligt små skygger fra de 13m høje bygninger. OK, nogle kontrolstreger kan dog vise at det næsten er korrekt – hvis arkitekten vel at mærke har tegnet præcist kl. 12.00 til midsommer.  Men dette er vel ikke lovligt, når man skal illustrere projektets skyggescener for naboerne, i hvert fald totalt amoralsk. Reelt må naboerne øst for komplekserne nok vinke farvel til vor moder sols lys og varme, det meste af dagen/året.

Ændringsforslag 4

Nye sande tegninger og visualiseringer, skal udføres med de for naboer, og øvrige borgere, værst mulige husplaceringer. Det vil sige både funktions og synsmæssige ulemper.  Alle mål skal være sande, og alle manipulationer fjernes. Under alle omstændigheder skal visualiseringen vise bygningerne fra Aastrupvej, og ikke skjules af mange store træer med blade på. Det kunne jo under alle omstændigheder være et billede/animation efter løvfald.

 Ændringsforslag 5

En eventuelt erstatning til naboerne skal behandles i projektoplæg, netop for også at fastslå om det er bygherre eller kommunen, der skal betale en evt. stor millionerstatning.

Ændringsforslag 6

Projektet giver tilladelse til at bygningerne må have altaner og karnapper ragende 2,5mtr. ud fra bygningen, og da man også tillader bygninger bygges kun 2,5 mtr. fra skel, betyder dette, at bortset fra, at dette vil se vanvittigt ud, også for vi andre trafikanter fra Aastrupvej, ja, så vil det være katastrofalt for naboerne, at skulle finde sig i at højhusbeboerne kan stå i ca. 10 mtrs. højde og glo lige ned til dem på deres terrasser og haver, ja, naboerne kan vel ovenikøbet risikere et forbud mod nøgensolbadning, hvis en overreligiøs flytter ind. Dette kan vel også give et helt begrundet erstatningskrav til kommunen! 

Ændringsforslag 6,

Jeg vil derfor protestere mod disse vanvittige altaner.

Ændringsforslag 7 

Alle bygninger må max have en kotehøjde som den fredede bygning, minus én meter, og der må ikke anvendes terrænkote som referencekote.

Den fredede bygning skal stå over/fremhævet frem for kasernekareerne.

Pkt.6.3 foreskriver at en gulvkote på ny opført bebyggelse etableres i eksisterende terrænkote +/- 0,50 meter.

Da grunden samtidig stiger ca. 2,5 mtr. fra Aastrupvej mod nord, vil dette sige, at projektets bagerste rækkebyggeri, endda lovligt, så kan få en kotehøjde på  ca. 2,5m + 0,5 mtr.  Med disse nu ca. ekstra 3 mtr. i højden, kan så øverste lejligheder pludseligt få udsigt over Haderslevs røde tage, hen over den fredede bygning – og så kan Arevad bare gnide sig i hænderne, og så reklamere med en stribe penthouselejligheder.

Korrekt, projektet sige intet om den fredede bygnings relative kotehøjde,  men ved bygningsmanipulationer med de nye kasernebygninger, kommer vindueshøjden langt over den fredede bygnings øverste vinduer, og da der intet siges om hvornår man mener terrænkote- eller normalkote-højde, ja, så har Arevad jo frit spil,  og husenes kotehøjde kan, helt imod hensigten og ordlyden, blive endog væsentlig højere end på den fredede hovedbygning.

Ændringsforslag 8

Byrådet skal forlange, at det fremlagte projekt tilbagekaldes, og at bygherre kræves, at fremlægge et lovligt og entydigt oplæg, i.h.t ovennævnte ændringsforslag, og at der tages rimeligt hensyn til naboernes rettigheder og ikke mindst sørger for at Haderslevs gamle historiske bygningsmiljø, og rekreative områder, ikke lider ubodelig skade.

Ændringsforslag 9

Jeg foreslår, med begrundelse i lovens ordlyd, at et nyt gennemarbejdet projekt fremlægges på et borgermøde, med en efterfølgende ny høringsperiode. 

I loven står, at hvis en ændring på væsentlig måde berører andre end dem, der har foreslået ændringen, ja, og det vil reelt sige alle vælgere i Haderslev, bortset fra politikerne, kan byrådet ikke vedtage planen endeligt, før de berørte er blevet hørt om ændringen, og hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal dette fremlægges i en ny offentlig høring.

Og det er hvad der vil være tilfældet, blot at gøre projektforslaget lovligt. 

  Arne Ohlsen, Heimdalsvej 30, 6100 Haderslev

Publiceret: 11. Januar 2017 07:00
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Haderslev

Annonce
Annonce
ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt